Privacy policy

Privacyverklaring

 

Aurobindo Pharma Limited en haar dochterondernemingen (hierna te noemen ‘APL’) legt zich toe op de bescherming van de privacy en beveiliging van uw gegevens. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens is van belang voor ons en we besteden hier speciale aandacht aan gedurende onze bedrijfsactiviteiten. We verwerken persoonsgegevens die we tijdens uw bezoeken aan onze websites hebben verzameld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die gelden voor de landen waarin de websites worden beheerd.

In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens over u APL verzamelt via deze website, hoe deze gegevens worden gebruikt, bewaard, gedeeld en beschermd en hoe u deze gegevens kunt bijwerken. De verklaring is tevens van toepassing op alle persoonsgegevens die door APL wordt ontvangen vanuit de Europese Economische Ruimte (‘EER’) in enige vorm, waaronder elektronisch en op papier. De verklaring treedt in werking vanaf de onderstaande datum en is van toepassing op ons gebruik van uw gegevens na die datum.

 

 1. De persoonsgegevens die we over u verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een evenement, u informatie, producten of het gebruik van onze diensten aanvraagt, of wanneer u contact opneemt met de klantenservice. We kunnen u vragen om gegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, functie, IP-adres en informatie over uw apparaat. Niet alle persoonsgegevens die APL over u heeft, komen altijd rechtstreeks van u. Deze kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van uw werkgever, van andere organisatie waarvan u deel uitmaakt of van een zakelijke dienstverlener zoals van uw belastingadviseur, boekhouder of advocaat, indien zij van onze diensten gebruikmaken. Wanneer u echter gebruikmaakt van deze website en/of van de diensten die op deze website worden geboden, verzamelt APL persoonsgegevens. Bijvoorbeeld:

 • Als u solliciteert naar een baan of andere carrièremogelijkheid via deze website, wordt u gevraagd om uw CV en andere contactinformatie, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres, in te dienen. We gebruiken deze gegevens om u te overwegen voor de vacature die u heeft aangegeven. We kunnen deze informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot andere carrièremogelijkheden die zijn geadverteerd op deze website.
 • We kunnen een externe dienstverlener inzetten om ons te helpen met bepaalde functies van onze website. Onze dienstverlener ontvangt uw gegevens ten behoeve van ons en mag deze niet voor enig ander doel gebruiken.
 • We kunnen u ook vragen om persoonsgegevens in verband met andere interacties die u heeft met deze website, waaronder het invullen van een enquête of wanneer u een probleem met deze website of op deze website aangeboden diensten rapporteert.
 • We kunnen ook persoonsgegevens van derden verzamelen, zoals onze partners, dienstverleners en openbaar beschikbare websites, om diensten aan te bieden die naar onze mening interessant zijn voor u en om ons te helpen de nauwkeurigheid van gegevens te behouden en de diensten te leveren en te verbeteren.
 • Bovendien kunnen we bijzondere gegevenscategorieën verzamelen zoals informatie met betrekking tot gezondheid wanneer u een probleem met deze site of de door ons aangeboden diensten meldt.

 

 1. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben. Volgens de wet mogen we uw gegevens uitsluitend voor een of meer van de volgende redenen gebruiken:

 • Om een overeenkomst die we met u zijn aangegaan, uit te voeren, of
 • Indien we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens om een bepaalde reden te gebruiken, of
 • Wanneer u daarvoor toestemming verleent, of
 • Wanneer wij daartoe gerechtvaardigde belangen hebben.

Gerechtvaardigde belangen zijn onze zakelijke of commerciële redenen om uw gegevens te gebruiken, maar we zullen onze gerechtvaardigde belangen niet onredelijk voorrang geven boven hetgeen het beste is voor u.

Het gebruik van uw gegevens is onderworpen aan de privacyverklaring die van kracht is op het moment waarop we uw gegevens gebruiken. APL gebruikt aan ons verstrekte gegevens voor algemeen commercieel gebruik. Dit kan de volgende doeleinden omvatten:

 • Om uw verzoeken te beantwoorden;
 • Om u diensten te leveren, inclusief klantenservice;
 • Om u informatie te sturen over de huidige diensten van ons of onze dochterondernemingen, nieuwe diensten of acties waar we mee bezig zijn en mogelijkheden die eventueel voor u beschikbaar zijn;
 • Om u op de hoogte te stellen van nieuwe functies of verbeteringen aan onze diensten;
 • Om u te informeren over arbeids- of carrièremogelijkheden waarover u inlichtingen heeft ingewonnen;
 • Om ervoor te zorgen dat onze website en onze diensten doeltreffend voor u werken;
 • Om de doeltreffendheid van reclame en het bereik daarvan te meten of te begrijpen.
 • Marketing en evenementen: We gebruiken persoonsgegevens om marketingcommunicatie en mededelingen over evenementen aan u te verstrekken via diverse platforms, zoals e-mail, telefoon, sms, direct mail en online. Als we u een marketinge-mail sturen, bevat deze instructies over hoe u zich kunt afmelden voor de ontvangst van deze e-mails in de toekomst. We hebben ook centra voor e-mailvoorkeuren ingesteld waar u uw gegevens en marketingvoorkeuren kunt beheren. Denk er wel aan dat we, ook als u zich afmeldt voor de ontvangst van marketinge-mails, u nog steeds belangrijke onderhoudsinformatie in verband met uw accounts en abonnementen kunnen sturen.
 • Wettelijke verplichtingen: Mogelijk zijn we verplicht persoonsgegevens te gebruiken en bewaren om wettelijke redenen en redenen van naleving, zoals de voorkoming, de opsporing of het onderzoek van een strafbaar feit; voorkoming van gegevensverlies; of fraude. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan interne en externe auditvereisten, doeleinden van informatiebeveiliging, en zoals we anderszins denken dat noodzakelijk of passend is:
 • Uit hoofde van de toepasselijke wetgeving, waaronder wetten buiten uw land van verblijf;
 • Om te reageren op verzoeken van gerechtelijke instanties, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en overheidsinstanties, waaronder instanties buiten uw land van verblijf;

We streven ernaar alleen die gegevens te verzamelen die in redelijkheid noodzakelijk is om de diensten aan u te leveren of om uw vragen te beantwoorden.

U bent er zelf voor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de gegevens die u verstrekt juist, volledig en actueel zijn; wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen en gebruiken relevant zijn voor het beoogde gebruik.

 1. Wanneer we persoonsgegevens delen

APL deelt persoonsgegevens of maakt deze bekend wanneer dat noodzakelijk is om diensten te verlenen of onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

APL kan, met uw toestemming, gegevens over u verstrekken aan onafhankelijke derde klanten van APL in verband met uw sollicitatie naar vacatures die op deze website zijn geadverteerd, of in verband met vacatures die zijn geadverteerd op een website van een van onze dochterondernemingen. Bijvoorbeeld:

 

 1. Binnen APL: Onze bedrijven over de hele wereld worden ondersteund door diverse APL-teams en -functies, en persoonsgegevens zullen aan hen worden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor onder meer de levering van de diensten, rekeningadministratie, verkoop en marketing, klanten- en technische ondersteuning en bedrijfs- en productontwikkeling. Al onze werknemers en aannemers moeten zich houden aan onze beleidslijnen inzake gegevensbescherming en beveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens. Klik hier voor een lijst van APL-vestigingen waar we persoonsgegevens kunnen verwerken.
 2. Onze zakenpartners: We werken nu en dan samen met andere organisaties om co-branded diensten te leveren, inhoud te bieden of evenementen, conferenties en seminars te organiseren. Als onderdeel van deze afspraken is het mogelijk dat u klant bent van zowel APL als onze partners, en kunnen onze partners en wij gegevens over u verzamelen en delen. APL zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring.
 3. Onze externe dienstverleners: We werken samen met en worden ondersteund door dienstverleners over de hele wereld. Persoonsgegevens worden alleen aan deze partijen beschikbaar gesteld wanneer dat noodzakelijk is om de diensten die zij ons bieden, te leveren, waaronder software-, systeem- en platformondersteuning; direct marketingdiensten; cloudhostingdiensten; reclame; en orderverwerking en -levering. Onze externe dienstverleners mogen de persoonsgegevens die we aan hen ter beschikking stellen, niet delen of gebruiken voor enig ander doel dan om diensten aan ons te verlenen.
 4. Derden om juridische redenen: We zullen persoonsgegevens delen wanneer we van mening zijn dat dat vereist is, bijvoorbeeld:
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en te reageren op verzoeken van overheidsinstanties, waaronder wetshandhavings- en andere openbare instanties, waaronder instanties buiten uw land van verblijf.
 • In geval van een fusie, verkoop, reorganisatie, acquisitie, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een gedeelte van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure).
 • Om onze rechten, gebruikers, systemen en diensten te beschermen.

 

 1. Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

APL is een wereldwijde organisatie en uw persoonsgegevens kunnen ook buiten de Europese Economische Ruimte worden opgeslagen en verwerkt. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen, worden verwerkt overeenkomstig deze privacyverklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving waar de gegevens zich ook bevinden. APL heeft netwerken, gegevensbanken, servers, systemen, ondersteuning en helpdesks in onze kantoren over de hele wereld. We werken samen met derden zoals aanbieders van cloudhostingdiensten, leveranciers en technische ondersteuning in de hele wereld om aan de behoeften van onze bedrijfsactiviteiten, werknemers en klanten te kunnen voldoen. We nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden verwerkt, beveiligd en overgedragen. In sommige gevallen moeten we uw persoonsgegevens binnen APL of aan derden verstrekken of doorgeven.

Wanneer we persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte doorgeven aan andere landen waarin de toepasselijke wetgeving niet dezelfde mate van persoonsgegevensbescherming biedt als in uw land van herkomst, nemen we maatregelen om een passend niveau van persoonsgegevensbescherming te bieden. Anders gezegd, gaan uw rechten en gaat uw bescherming met uw gegevens mee. We gebruiken bijvoorbeeld goedgekeurde contractuele bepalingen, multilaterale overeenkomsten inzake gegevensoverdracht, intragroepovereenkomsten en andere maatregelen die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de ontvangers van uw persoonsgegevens deze beschermen.

 

 1. Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

APL neemt gegevensbeveiliging serieus en we gebruiken passende technologieën en procedures om persoonsgegevens te beschermen. Onze beleidslijnen en procedures met betrekking tot informatiebeveiliging zijn nauw afgestemd op algemeen aanvaarde internationale normen en worden regelmatig herzien en bijgewerkt indien nodig om tegemoet te komen aan onze zakelijke behoeften, de veranderingen in de technologie en reglementaire vereisten.

 

Bijvoorbeeld:

 • Beleidslijnen en procedures: APL hanteert passende technologische, fysieke en operationele beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onopzettelijke vernietiging. Onze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien en bijgewerkt opdat we de passende beveiliging voor alle over u via deze website verzamelde gegevens bieden
 • We leggen passende beperkingen op betreffende de toegang tot persoonsgegevens
 • We implementeren passende maatregelen en controlemechanismen, waaronder bewakings- en fysieke maatregelen, om gegevens veilig op te slaan en door te geven
 • Opleidingen voor werknemers en aannemers
 • We vereisen opleidingen over privacy, informatiebeveiliging en andere toepasselijke opleidingen op regelmatige basis voor onze werknemers en aannemers die toegang hebben tot persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens
 • We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat onze werknemers en aannemers handelen in overeenstemming met onze beleidslijnen en procedures inzake informatiebeveiliging en alle toepasselijke contractuele voorwaarden.
 • In het geval van overeenkomsten en veiligheidscontroles eisen we dat onze externe verkopers en leveranciers alle persoonsgegevens die aan hen worden toevertrouwd, in overeenstemming met onze beleidslijnen en procedures inzake beveiliging beschermen.
 1.  Cookies

Net als vele andere commerciële websites, kunnen we van tijd tot tijd gebruikmaken van een standaardtechnologie, “cookie” genoemd. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt geplaatst op een computer of ander apparaat en wordt gebruikt om de gebruiker of het apparaat te identificeren en om gegevens te verzamelen. Cookies worden doorgaans in een van vier categorieën ingedeeld, afhankelijk van hun functie en beoogde doel: noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en cookies voor marketingdoeleinden. Een cookie kan geen andere gegevens van uw harde schijf halen, geen computervirussen verspreiden en uw e-mailadres niet vastleggen. Momenteel gebruiken websites cookies om het bezoek van de gebruiker te verbeteren; over het algemeen kunnen cookies de gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker beveiligd opslaan, startpagina’s personaliseren en identificeren welke onderdelen van een website zijn bezocht. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze u informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op deze manier heeft u de gelegenheid om te besluiten of u het cookie al dan niet accepteert. Door te laten zien hoe en wanneer onze bezoekers deze website gebruiken, kan deze informatie ons helpen om onze website voortdurend te verbeteren.

 

 

 1. Kinderen

Deze website is niet bedoeld om persoonsgegevens van personen van jonger dan 13 jaar te verzamelen of bewaren. ALS U JONGER BENT DAN 13, KUNT U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN OF OPENEN. Als APL erachter komt dat persoonlijk identificeerbare gegevens van een persoon van jonger dan 13 jaar zijn verzameld zonder controleerbare toestemming van de ouders, zal APL de nodige maatregelen treffen om deze gegevens te verwijderen.

 

 1. Uw rechten en uw persoonsgegevens

We respecteren uw recht op inzage in en controle over uw gegevens en zullen uw verzoeken om inlichtingen beantwoorden en, waar dat van toepassing is, uw persoonsgegevens rectificeren, wijzigen of verwijderen.

In dergelijke gevallen moet u antwoorden met een bewijs van uw identiteit voordat u deze rechten kunt uitoefenen.

 1. Het recht op toegang tot gegevens

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om de gegevens die we over u hebben, op te vragen, en om te vragen waarom we die gegevens hebben, wie daartoe toegang heeft en waar we deze gegevens vandaan hebben gehaald. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we u binnen een maand antwoord geven.

Er zijn geen vergoedingen of kosten verbonden aan het eerste verzoek, maar voor extra verzoeken om dezelfde gegevens worden eventueel administratiekosten in rekening gebracht.

 1. Het recht om de gegevens te laten corrigeren en bijwerken

Indien de u betreffende gegevens in ons bezit onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen en worden uw gegevens bijgewerkt.

 1. Het recht om uw gegevens te laten wissen

Als u vindt dat we uw gegevens niet langer zouden moeten gebruiken of dat we uw gegevens onrechtmatig gebruiken, kunt u een verzoek in dienen om de gegevens die we over u hebben, te laten wissen.

Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we bevestigen dat de gegevens zijn verwijderd of de redenen geven waarom deze niet kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld omdat we deze nodig hebben voor onze gerechtvaardigde belangen of om regelgevende redenen.

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te staken. Zodra we het verzoek hebben ontvangen, zullen we contact met u opnemen en u laten weten of we uw verzoek kunnen inwilligen of gerechtvaardigde gronden hebben om de verwerking van uw gegevens voor te zetten. Ook na de uitoefening van uw recht van bezwaar kunnen we uw gegevens blijven bewaren om te voldoen aan uw overige rechten of om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen.

 1. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om ons te vragen of we sommige van uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke willen sturen. We zullen binnen een maand na de ontvangst van uw verzoek gehoor geven aan uw verzoek indien dat haalbaar is.

 1. Het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken voor de verwerking van gegevens waarvoor uw toestemming is gevraagd. U kunt uw toestemming eenvoudig per telefoon, per e-mail of per post intrekken (zie de onderstaande contactgegevens).
 2. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waar dat van toepassing is.
 3. Het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@aurobindo.com

 

 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens zolang dat in redelijkheid is vereist voor wettelijke of zakelijke doelstellingen. Bij de vaststelling van de bewaartermijnen voor gegevens houdt APL rekening met lokale wetgeving, contractuele verplichtingen en de verwachtingen en vereisten van onze klanten. Als we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, verwijderen of vernietigen we deze op een veilige manier.

 

 1. Wijzigingen in onze privacyverklaring

APL kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We willen u aanmoedigen om onze website regelmatig te bekijken om de actuele privacyverklaring in te zien, zodat u geïnformeerd blijft over hoe APL uw gegevens gebruikt en beschermt. Indien deze verklaring ingrijpend wordt gewijzigd, zullen we een duidelijk zichtbare kennisgeving op deze website plaatsen met een bijgewerkte ingangsdatum.

 

 1. Vragen/Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op, of via:

Adres: Baarnsche Dijk 1, 3741LN, Baarn

Telefoon: 035-5429933

E-mail: dpo@aurobindo.com

Ingangsdatum: 25-05-2018